ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε μέσω του δικτυακού της τόπου (www.eleftheriaonline.gr) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους χρήσης τους οποίους οι επισκέπτες-χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και να προβούν σε αυτές μόνον εφόσον τις αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.eleftheriaonline.gr. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε δικαιούται   οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση-επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου. Ειδικότερα η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες- χρήστες  να αποκτούν μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, πρόσβαση σε έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή των επισκεπτών-χρηστών και υπό τους όρους της παρούσας. Ακόμα οι επισκέπτες-χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.eleftheriaonline.gr  και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή η αντιγραφή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς άδεια του εκδότη. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε παρέχει μέσω του δικτυακού της τόπου στους επισκέπτες-χρήστες υπηρεσίες μελών εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων τους. Εφόσον οι επισκέπτες- χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα-υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής που έχει ορίσει η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε, οι επισκέπτες-χρήστες θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες-μέλη του δικτυακού τόπου. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες-μέλη. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών-μελών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.eleftheriaonline.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Τέλος τα έντυπα που τυχόν λαμβάνουν οι χρήστες-μέλη δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα εξ αυτών, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτούν οι χρήστες-μέλη μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, , απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, « φόρτωση ( download ) », μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο. Οι επισκέπτες- χρήστες κατανοούν ότι δεν τους επιτρέπεται να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή να εκμεταλλεύονται εμπορικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες-μέλη. Επίσης οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη-χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται « ως έχουν », χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε , ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε  σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη « ιών », είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο της. 

 Επίσης η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες-χρήστες και σε καμία περίπτωση η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη-χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο δικτυακός τόπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Επομένως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών-επισκεπτών να αξιολογήσουν ό, τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α.Ε.

 

«ΔΕΣΜΟΙ» (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες-χρήστες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 E-MAIL SERVICE

H υπηρεσία e-mail service από το δικτυακό τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες -επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ - FORUM - ΣΧΟΛΙΑ

Η παρεχόμενη από το δικτυακό μας τόπο υπηρεσία του forum δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες-επισκέπτες το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση διατυπώσεων, λέξεων ή φράσεων που έχουν σαν στόχο ή σαν αποτέλεσμα την προσβολή ή τη χλεύη άλλου χρήστη του forum για τις απόψεις που αυτός διατυπώνει στα πλαίσια της συζήτησης ή του σχολιασμού ή έχουν σαν στόχο ή σαν αποτέλεσμα την διατάραξη της ορθής λειτουργίας του forum μέσω κατηγοριών, ύβρεων, προσβολών κλπ οι οποίες οδηγούν στην πρόκληση διαπληκτισμών μεταξύ των χρηστών-μελών. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες-επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη-επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ειδικότερα ο δικτυακός μας τόπος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή κάποιου εγγεγραμμένου χρήστη-μέλους όταν αυτό παρενοχλήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιήσει προσβλητικές ή απρεπείς εκφράσεις σε βάρος άλλου χρήστη.

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Η παρεχόμενη από το δικτυακό μας τόπο υπηρεσία « ψηφοφορίας » δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες-επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα: Y π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά - Εικονικό όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη - Password - Ε-Mail - Eάν είναι συνδρομητής στην έντυπη μορφή του δικτυακού μας τόπου ( εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » ) Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά - Έτος γέννησης - Φύλο - Επάγγελμα - Τ.Κ. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο δικτυακός μας τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες-επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους. Επιπλέον, στην περίπτωση των « δεσμών » προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης-επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων -κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη-επισκέπτη αναλαμβάνει ο ίδιος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Καλαμάτας.